ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تماس

۱

امین گودرزی

مدیرکل

۳۳۱۹۱۲۳۷

۲

محسن چگنی

رئیس گروه طرح و اجراء

۳۳۱۹۱۱۷۹

۳

حشمت نورعلی

رئیس گروه تهدیدات تخصصی

۳۳۱۹۱۲۳۲

۴

سعید دالوند

کارشناس

۳۳۱۹۱۲۵۲

۵

یاسر حیدری

کارشناس

۳۳۱۹۱۲۶۳

۶

رضا مختاری

مسئول دفتر

۳۳۳۱۵۰۱۴

۷

شماره فکس

۰۶۶۳۳۳۱۵۰۱۴