ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تماس

۱

امین گودرزی

مدیرکل

۳۳۱۹۱۲۳۷

۲

محسن چگنی

رئیس گروه طرح و اجراء

۳۳۱۹۱۱۷۹

۳

حشمت نورعلی

رئیس گروه تهدیدات تخصصی

۳۳۱۹۱۲۳۲

۴

سعید دالوند

کارشناس

۳۳۱۹۱۲۵۲

۵

سید ایمان طاهری

کارشناس

۳۳۱۹۱۱۲۰

۶

امیررضا فرهادی نژاد

مسئول دفتر

۳۳۳۱۵۰۱۴

۷

شماره فکس

۰۶۶۳۳۳۱۵۰۱۴